Paslaugų užsakymo klinikasensus.lt interneto svetainėje taisyklės

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Paslaugų užsakymo MB Uostamiesčio psichoterapijos klinika, juridinio asmens kodas 305903390, registruota Vytauto pr. 32, LT-44328 Kaunas, veikla vykdoma Klinikos patalpose adresu Mažoji Smilties g. 2, Klaipėda, LT-92137 (toliau – Paslaugų teikėjas), interneto svetainėje https://klinikasensus.lt/ (toliau – Interneto svetainė) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Paslaugų teikėjo ir asmens, kuris yra fizinis asmuo (toliau – Paslaugų gavėjas), užsakančio sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), teises, pareigas ir atsakomybę, kai Paslaugų gavėjas Interneto svetainėje nuotoliniu būdu užsako paslaugas.

1.2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti Taisykles, atsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo poreikius bei į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokį atliktą Taisyklių atnaujinimą, Paslaugų teikėjas aiškiai ir matomai informuoja Paslaugų gavėją, informaciją apie atnaujintas Taisykles pateikdamas Paslaugų teikėjo Interneto svetainėje. Paslaugų gavėjas, prieš užsakydamas Paslaugas, kiekvienu atskiru atveju privalo susipažinti su Taisyklėmis. Paslaugų gavėjui yra taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo Paslaugų užsakymo metu.

1.3. Paslaugas Paslaugų teikėjo Interneto svetainėje turi teisę užsisakyti tik: veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

1.4. Sutartis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta ir galiojančia nuo to momento, kai Paslaugų gavėjas, naudodamasis Interneto svetainės paslaugų užsakymo forma, patvirtina, jog yra susipažinęs su Taisyklėmis bei Privatumo politika, ir paspaudžia mygtuką „Užpildykite užsakymą“. Paslaugų gavėjas įsipareigoja apmokėti paslaugą pagal pasirinktą apmokėjimo būdą: iš anksto per internetinę svetainę arba grynaisiais atvykus į kliniką. 

  1. PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Paslaugų gavėjas turi teisę užsisakyti Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo Interneto svetainęs Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatytą tvarką ir sąlygas.

2.2. Paslaugų gavėjas privalo informuoti Paslaugų teikėją, jeigu jis negali dalyvauti paslaugos teikime nustatytu laiku.

2.3. Paslaugų gavėjas, jeigu Paslaugų teikėjas dar nepradėjo teikti Paslaugų, turi teisę vienašališkai nutraukti tarp Šalių sudarytą sutartį per 14 kalendorinių dienų.

2.4. Paslaugų gavėjas privalo išlaikyti savo asmens duomenų teisingumą ir yra vienintelis atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Jeigu pasikeičia Paslaugų gavėjo registracijos formoje pateikti asmens duomenys, Paslaugų gavėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti per asmeninę paskyrą svetainėje arba informuojant el. paštu info@klinikasensus.lt. Jeigu Paslaugų gavėjo duomenys buvo neatnaujinti ir dėl to kilo žala Paslaugų gavėjui, Paslaugų teikėjas nelaikomas atsakingu už šią žalą.

2.5. Paslaugų gavėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo asmens duomenis ir neperduoti šių duomenų jokiems tretiesiems asmenims. Jei Paslaugų gavėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Paslaugų teikėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Paslaugų teikėjas neatsako dėl Paslaugų gavėjo prisijungimo duomenų praradimo kilusios žalos.

2.6. Paslaugų gavėjas privalo atsiskaityti už jam suteiktas Paslaugas iš karto po paslaugos suteikimo arba užsakant paslaugas per Interneto svetainę, nebent individualiai su specialistu yra raštu susitarta kitaip.

2.7. Paslaugų gavėjas, naudodamasis Paslaugų teikėjo Interneto svetaine, sutinka su Taisyklėmis, Privatumo politika, įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti jų ir LR teisės aktų.

  1. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti ir užtikrinti Paslaugų gavėjo teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Visi gauti asmens duomenys bus tvarkomi tik Privatumo politikoje ir galiojančiose asmens duomenų apsaugos įstatymuose nustatyta tvarka.

3.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Paslaugų gavėją apie bet kokius taisyklių atnaujinimus ar pakeitimus, pateikiant naujas taisykles elektroniniu būdu.

3.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Paslaugų gavėjui tinkamai naudotis internetine registracijos ir apmokėjimo sistema. Paslaugų teikėjas neatsako už sistemos sutrikimus, kurie kilo dėl ne nuo Paslaugų teikėjo kaltės.

3.4. Jei Paslaugų gavėjas bando pakenkti Paslaugų teikėjo internetinės apmokėjimo ir registracijos sistemos darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Paslaugų gavėjo galimybę naudotis sistema arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Paslaugų gavėjo registraciją.

3.5. Paslaugų teikėjas turi teisę tinkamai ir laiku gauti apmokėjimą už suteiktas Paslaugas.

3.6. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti teisingus, tikslius ir aktualius Paslaugų gavėjo asmens duomenis, reikalingus sutarties tarp Šalių sudarymui ir tinkamam jos vykdymui.

3.7. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti taisykles, apie ką informuos Paslaugų gavėją tinkamai ir laiku.

  1. PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA IR APMOKĖJIMAS

4.1. Interneto svetainėje paslaugas galima užsisakyti bet kuriuo metu. Paslaugų teikėjas neatsako už sistemos neveikimą ar laikiną veikimo sutrikimą dėl trečiųjų asmenų kaltės ar kitų nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių

4.2. Sutartis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo pradeda galioti nuo momento, kai Paslaugų gavėjas gauna užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu, perskaito bei sutinka su teikiamų paslaugų taisyklėmis.

4.3. Paslaugos teikiamos Interneto svetainės registracijos sistemoje nurodytais laikais arba individualiai suderinus su specialistu, pas kurį registruojamasi.

4.4. Paslaugos nepradedamos teikti, kol Paslaugų gavėjas rašytinai nesutinka su paslaugų teikimo ir asmens duomenų saugojimo tvarkomis.

4.5. Paslaugų galutinės kainos Interneto svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

4.6. Apmokėjimas už paslaugas atliekamas per elektroninę bankininkystę arba banko pavedimu į nurodytą Paslaugų teikėjo sąskaitą. Duomenų saugumo atsakomybę šiuo atveju prisiima atitinkamas bankas ar kita elektronines atsiskaitymo paslaugas teikianti įmonė.

  1. PASLAUGOS ATSISAKYMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

5.1. Paslaugos gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti su Klinika sudarytą sutartį, atsisakyti paslaugos ir reikalauti grąžinti sumokėtą avansą ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paslaugos suteikimo dienos. Atsisakymas gali būti atliktas dviem būdais: atšaukti paslaugą per asmeninę paskyrą mūsų interneto svetainėje arba siunčiant el. laišką adresu info@klinikasensus.lt.

5.2. Paslaugos gavėjas turi teisę perkelti paslaugą vėlesniam laikui ne vėliau kaip iki paslaugos suteikimo laiko likus 48 valandoms. Paslauga gali būti perkelta tik į specialisto prieinamus laikus, nurodytus mūsų interneto svetainės registracijos sistemoje.

5.4. Paslaugų atsisakymas įforminamas rašytiniu prašymu grąžinti sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami banko pavedimu į Paslaugų gavėjo nurodytą sąskaitą banke ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

5.4 Jeigu paslaugos gavėjas praneša apie neatvykimą nesilaikydamas 5.1 taisyklėse nurodyto atšaukimo termino arba neatvyksta į konsultaciją – pinigai nėra grąžinami;

5.5 Jeigu klientas vėluoja atvykti į konsultaciją nurodytu laiku 15 min. ar daugiau – specialistas turi teisę paslaugos nebesuteikti arba, jeigu įmanoma, suteikti paslaugą per trumpesnį laiką. Trumpesnės paslaugos kaina nėra keičiama ar kaip nors kompensuojama.

5.6. Nenumatytos aplinkybės dėl ankstesniuose punktuose nenurodytų aplinkybių gali būti svarstomos atskirai klinikos administracijoje.

  1. PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ

6.1. Paslaugų gavėjas yra visiškai atsakingas už Paslaugų gavėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Paslaugų gavėjas nepateikia tikslių asmens duomenų Paslaugų teikėjui, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Paslaugų gavėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.2. Paslaugų gavėjas atsako už šioms Taisyklėms, Privatumo politikai ir teisėms aktams prieštaraujančius veiksmus, atliktus naudojantis Paslaugų teikėjo Interneto svetainėje.

6.3 Paslaugų gavėjas privalo saugoti prisijungimo prie Interneto svetainės duomenis ir jų niekam neperduoti. Paslaugų gavėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Interneto svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės paslaugų gavėjo asmeninės paskyros naudodamasis Paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis, Paslaugų teikėjas šį asmenį laiko Paslaugų gavėju.

  1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR KONFIDENCIALUMAS

7.1. Užsisakyti Paslaugas Interneto svetainėje Paslaugų gavėjas gali užsiregistruodamas Interneto svetainėje, tai yra įvesdamas registracijoje prašomus Paslaugų gavėjo asmens duomenis.

7.2. Paslaugų gavėjas, užsakydamas Paslaugas, atitinkamuose Paslaugų gavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Paslaugų gavėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

7.3. Paslaugų gavėjas yra informuotas, kad Paslaugų gavėjo asmens duomenys bus tvarkomi tik Paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Paslaugų gavėjas yra informuotas, kad tinkamam sutarties sudarymui ir vykdymui, Paslaugų teikėjas naudos Paslaugų gavėjo telefono numerį ir el. paštą, siųsdamas informacinius pranešimus, būtinus sutarčiai sudaryti ir ją vykdyti.

7.4. Paslaugų gavėjas, sudarydamas Paslaugų teikimo sutartį su Paslaugų teikėju, patvirtina, kad yra susipažinęs su Paslaugų teikėjo patvirtinta Privatumo politika ir sutinka, kad Paslaugų gavėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų gavėjo Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

7.5. Paslaugų gavėjas privalo užtikrinti pareigų, nustatytų Taisyklių kažkuriuose punktuose, įgyvendinimą.

  1. KOMUNIKACIJA TARP ŠALIŲ

8.1. Paslaugų gavėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Paslaugų teikėjo nurodytais kontaktais: klinikasensus.lt/kontaktai specialistui pas kurį registruojamasi arba į info@klinikasensus.lt.

8.2. Paslaugų teikėjas nėra laikomas kaltu, jei Paslaugų gavėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, netinkamų nustatymų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių netinkamo vykdymo ir nevykdymo, sprendžiami tarp Šalių derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gydytojas psichiatras psichoterapeutas

Aringas Vagonis

2017

Grupių psichoterapeutas

2013 - 2017 Podiplominės psichodinaminės grupių psichoterapijos studijos Vilniaus universitete, medicinos fakultete.

2015

Gydytojas psichiatras

2011 - 2015 Psichiatrijos rezidentūros studijų programa Lietuvos sveikatos mokslų universitete

2011

Medicinos gydytojas

2005 - 2011 Medicinos magistro studijos Kauno medicinos universitete

Įrašykite savo el-paštą ir slaptažodį

Būkite ramūs

Jūsų duomenis naudosime tik registracijos procese, juos galės matyti tik gydytojas pas kurį registruojatės.

Jokių išankstinių duomenų į E-Sveikatą ar kitur nevedame.

Savo duomenis galėtise valdyti, keisti ir ištrinti savo paskyroje, Daugiau apie tai galite skaityti privatumo politikos puslapyje.

Privatumo politika

Svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies). Jie leidžia Jūsų poreikiams pritaikyti svetainės veikimą, palengvina naršymą ir naudojimąsi svetaine. Registracijos atveju – mes rinksime ir tvarkysime Jūsų duomenis, dėl to prašome atydžiai perskaityti apie mūsų privatumo politiką ir svetainės naudojimosi sąlygomis: čia.